HurPedia

Muslimer

Hur Många Muslimer finns det i Wärlden

Muslimer

Antalet muslimer runt om i världen förväntas öka snabbt under de kommande decennierna, från cirka 1,6 miljarder år 2010 till nästan 2,8 miljarder år 2050. Muslimer förväntas växa dubbelt så snabbt som den totala globala befolkningen. Följaktligen förväntas muslimer öka från 23% av världens befolkning år 2010 till 30% år 2050.

PF 15.04.02 ProjectionsTables70

Denna betydande förväntade tillväxt beror till stor del på den unga åldern och den höga fertilitetsgraden hos muslimer jämfört med andra religiösa grupper.

Den årliga tillväxthastigheten för muslimer förväntas vara betydligt högre än för världen som helhet. Under perioden 2010-2015 förväntas den muslimska tillväxthastigheten vara 1,8% medan hastigheten för världens befolkning är 1,1%. Båda siffrorna förväntas minska över tiden. Till exempel förväntas den årliga tillväxthastigheten för muslimer vara cirka 1% under perioden 2045-2050 medan den kommer att vara 0,4% för världen.

10 Countries With the Largest Muslim Populations, 2010 and 2050
Total Fertility Rates of Muslims, by Country

Antalet muslimer runt om i världen förväntas öka kraftigt under de kommande decennierna, från cirka 1,6 miljarder år 2010 till nästan 2,8 miljarder år 2050. Muslimer förväntas växa dubbelt så snabbt som den totala globala befolkningen. Följaktligen förväntas muslimer öka från 23% av världens befolkning år 2010 till 30% år 2050.

Regional förändring

Change in Regional Distribution of Muslims, 2010 vs. 2050

När man tittar mot framtiden förväntas Asien-Stillahavsregionen fortsätta vara hem för majoriteten av världens muslimer. Dock förväntas andelen av den globala muslimska befolkningen som bor i flera asiatiska länder med stora muslimska populationer (som Indonesien, Pakistan och Bangladesh) minska mellan 2010 och 2050. Medan 62% av världens muslimer bodde i Asien och Stillahavsregionen år 2010, förväntas 53% bo i regionen år 2050.

Mellanöstern-Nordafrika-regionen är övervägande muslimsk, men år 2010 bodde endast en av fem muslimer i den delen av världen. År 2050 förväntas ungefär samma andel av den globala muslimska befolkningen bo i Mellanöstern och Nordafrika (20%).

Afrika söder om Sahara beräknas ha en betydligt större andel av världens muslimer 2050 jämfört med 2010. Cirka 24 % av världens muslimer förväntas bo i Afrika söder om Sahara 2050, upp från nästan 16 % 2010.

Muslimska populationer förväntas öka i absoluta antal i alla världsregioner mellan 2010 och 2050. I Asien-Stillahavsregionen, till exempel, förväntas den muslimska befolkningen nå nästan 1,5 miljarder år 2050, upp från ungefär 1 miljard år 2010. Antalet muslimer i Mellanöstern-Nordafrika-regionen förväntas öka från cirka 300 miljoner år 2010 till över 550 miljoner år 2050. Den muslimska befolkningen i Subsahariska Afrika förutspås mer än fördubblas och växa från cirka 250 miljoner år 2010 till nästan 670 miljoner år 2050. Det absoluta antalet muslimer förväntas också öka i regioner med mindre muslimska populationer, inklusive Europa och Nordamerika.

World Muslim Population by Region, 2010 and 2050

Även om en mindre del av världens muslimer förväntas bo i Asien-Stillahavsregionen år 2050 jämfört med 2010, förväntas andelen av regionens befolkning som är muslimer växa från 24% år 2010 till nästan 30% år 2050. Faktum är att muslimer förväntas överskrida hinduer och bli den största religiösa gruppen i Asien-Stillahavsregionen år 2050.

Andelen av befolkningen i Subsahariska Afrika som är muslimer förväntas också öka under de kommande decennierna, från cirka 30% år 2010 till 35% år 2050. Samtidigt förväntas den överväldigande majoriteten av befolkningen i Mellanöstern och Nordafrika förbli muslimer – ökande från cirka 93% av regionens befolkning år 2010 till 94% år 2050.

Muslim Population Growth Compared With Overall Growth in Each Region, 2010 to 2050

Som en del av Europas befolkning förväntas antalet muslimer nästan fördubblas, från cirka 6% år 2010 till cirka 10% år 2050. I Nordamerika förväntas andelen av befolkningen som identifierar sig med islam växa från 1% till 2% under de kommande årtiondena.

Mellan 2010 och 2050 förväntas den snabbaste muslimska befolkningsökningen i procentuell mening inträffa i Nordamerika (197%) — mer än sju gånger den förväntade ökningen av den totala befolkningen i regionen (26%). Den muslimska befolkningen i delar av Afrika söder om Sahara förväntas också växa mer än i regionen som helhet (170% jämfört med 131%).

Med majoriteten av befolkningen i Mellanöstern-No slimska befolkningen i Asien-Stillahavsregionen öka med 48% medan regionens totala befolkning ökar med 22%. Den relativt lilla muslimska befolkningen i Latinamerika och Karibien förväntas öka med 13% mellan 2010 och 2050, medan regionens totala befolkning förväntas växa med 27%.

Relaterade inlägg:// Hur många heter | Vanliga namn i Sverige

Förändring i länder med störst muslimsk befolkning

Projected Population Change in Countries With Largest Muslim Populations in 2010

Samlingsvis förväntas de 10 länderna med de största muslimska befolkningarna år 2010 svara för ungefär samma andel av världens totala befolkning under de kommande decennierna (35% år 2050, jämfört med cirka 32% år 2010). I de flesta fall förväntas det inte ske någon större förändring i varje lands andel av den globala befolkningen. Det enda undantaget är Nigeria, där det förväntas bo cirka 4% av världens befolkning år 2050 (jämfört med cirka 2% år 2010).

I åtta av de 10 länderna förväntas andelen av befolkningen som är muslimer förbli ungefär densamma. Emellertid förväntas den muslimska andelen av befolkningen öka i Indien och Nigeria. Muslimer utgjorde 14% av Indiens befolkning år 2010; de förväntas öka till 18% år 2050. Mindre än hälften av Nigerias befolkning (49%) var muslimer år 2010, men muslimer förväntas utgöra en majoritet av befolkningen (59%) år 2050.

Demografiska egenskaper hos muslimer som kommer att forma deras framtid

Fertilitet

Total Fertility Rates of Muslims by Region, 2010-2015

Med en Total Fertility Rate (TFR) på 3,1 barn per kvinna har muslimer högre fertilitetsnivåer än världens totala befolkning mellan 2010 och 2015 (2,5). Hög fertilitet är en huvudfaktor för den beräknade muslimska befolkningsökningen runt om i världen och i särskilda regioner. I varje region där data fanns tillgängliga är TFR för muslimer på eller över ersättningsnivån på 2,1 barn per kvinna (antalet som behövs för att upprätthålla en stabil befolkning, under förutsättning att allt annat är lika).

I varje region utom Mellanöstern och Nordafrika är den muslimska fertiliteten högre än nivån för regionen som helhet. Muslimsk kvinnor i sub-sahariska Afrika har till exempel nästan ett barn till i genomsnitt än kvinnor i regionen som helhet mellan 2010 och 2015.

Länderna med högst muslimsk fertilitet under perioden 2010-2015 är koncentrerade till sub-sahariska Afrika, inklusive Niger (6,9), Nigeria (6,5), Somalia (6,3), Mali (6,1), Rwanda (6,0) och Malawi (6,0). Den muslimska fertilitetsnivån i Indien (3,2) är ungefär densamma som den globala nivån för muslimer (3,1); delvis för att muslimer i Indonesien får färre barn (2,0), förväntas Indien passerar Indonesien och bli landet med världens största muslimska befolkning år 2050. Även om den muslimska fertiliteten är långt över ersättningsnivån i många länder, är den under ersättningsnivån i Iran (1,6) och i stora delar av Östeuropa, inklusive Rumänien (1,5) och Ryssland (1,6).

Åldersstruktur

Age Distribution, 2010

Globalt sett var muslimer yngre (medianålder på 23 år) än den totala befolkningen (medianålder på 28 år) år 2010. Faktum är att av alla religiösa grupper som ingår i denna studie hade muslimer den yngsta medianåldern år 2010. Andelen av befolkningen som är yngre än 15 år är ytterligare en indikation på befolkningens relativa ungdom. År 2010 var 34% av den globala muslimska befolkningen under 15 år, jämfört med 27% av den totala världsbefolkningen.

Religiöst byte

Projected Scenarios for Muslims With and Without Religious Switching, 2050

I regionerna Asien-Stillahavsområdet, Mellanöstern och Nordafrika samt Latinamerika och Karibien är den förväntade muslimska andelen av befolkningen år 2050 ungefär densamma oavsett om religiös övergång tas med i befolkningsprognoserna eller inte.

Religiös övergång förändrar endast marginellt den förväntade muslimska andelen av befolkningen i Nordamerika, där den muslimska befolkningen förväntas vara 0,2% mindre när religiös övergång inkluderas i prognosscenariot. Detta innebär att det sker en liten nettoförlust av muslimer i Nordamerika genom religiös övergång.

Samtidigt verkar nettovinster av muslimer genom religiös övergång ske i sub-Sahariska Afrika och Europa. Men återigen förväntas de inte i någon betydande grad förändra de förväntade muslimska populationerna i dessa regioner.

Migration

Projected Scenarios for Muslims With and Without Migration, 2050

Ungefär 3,6 miljoner muslimer förväntas flytta till en ny region mellan 2010 och 2015, främst från majoritetsmuslimska länder i Asien-Stillahavsområdet och Mellanöstern-Nordafrika regionerna. Mer än 1 miljon beräknas flytta till Europa, inklusive 600 000 från Asien och Stillahavsområdet och ytterligare 470 000 från Mellanöstern och Nordafrika.

Samtidigt förutspås cirka 170 000 muslimer från Asien-Stillahavsregionen och 120 000 från Mellanöstern-Nordafrika regionen att flytta till Nordamerika mellan 2010 och 2015. Och över 1 miljon muslimska migranter förväntas flytta från Asien-Stillahavsregionen till Mellanöstern-Nordafrika regionen under denna tidsperiod. Dessa migrationsmönster förväntas fortsätta i årtionden framöver.

När muslimska migranter lämnar Asien-Stillahavsområdet och Mellanöstern-Nordafrika regionerna förväntas deras rörelser minska något andelarna av dessa regioner som är muslimska samtidigt som de muslimska andelarna av Europa och Nordamerika ökar.

När migration tas med i prognosmodellerna förväntas muslimer utgöra 10% av Europas befolkning år 2050; utan migration skulle siffran vara cirka 8%. För Nordamerika, när migration beaktas i prognosmodellerna, förväntas den förväntade andelen av regionens befolkning år 2050 som är muslimsk vara ungefär en procentenhet högre än det skulle vara utan migration (2% mot 1%).

Rulla till toppen

Utforska

Snabba Länkar