HurPedia

Jorden Befolkning

Jorden Befolkning

Befolkning(Population)

Vår Växande Befolkning

Världens befolkning är mer än tre gånger större än den var i mitten av nittonhundratalet. Den globala mänskliga befolkningen nådde 8,0 miljarder i mitten av november 2022 från cirka 2,5 miljarder människor år 1950, och har ökat med 1 miljard människor sedan 2010 och 2 miljarder sedan 1998. Världens befolkning förväntas öka med nästan 2 miljarder personer under de närmaste 30 åren, från de nuvarande 8 miljarderna till 9,7 miljarder år 2050 och kan nå en topp på nästan 10,4 miljarder i mitten av 2080-talet.

Denna dramatiska tillväxt har drivits till stor del av ökande antal människor som överlever till reproduktiv ålder, den gradvisa ökningen av den mänskliga livslängden, ökande urbanisering och accelererande migration. Stora förändringar i fertilitetshastigheten har följt med denna tillväxt. Dessa trender kommer att ha långtgående konsekvenser för kommande generationer.

Dagen för åtta Miljarder

Den 15 november 2022 nådde världens befolkning 8 miljarder människor, en milstolpe i mänsklig utveckling. Medan det tog den globala befolkningen 12 år att växa från 7 till 8 miljarder, kommer det ta cirka 15 år—till 2037—för den att nå 9 miljarder, en indikation på att den totala tillväxthastigheten för den globala befolkningen håller på att sakta ner. Ändå förblir fertilitetsnivåerna höga i vissa länder. Länder med högst fertilitetsnivå tenderar att vara de med lägst inkomst per capita. Den globala befolkningsökningen har därför med tiden blivit alltmer koncentrerad bland världens fattigaste länder, varav de flesta finns i Afrika söder om Sahara.

Kina och Indien: De Mest Befolkade Länderna

Kina (1,4 miljarder) och Indien (1,4 miljarder) förblir världens två mest befolkade länder, båda med över 1 miljard människor, vilket vardera motsvarar nästan 18 procent av världens befolkning. Emellertid förväntades Indiens befolkning i april 2023 att nå 1 425 775 850 personer, vilket matchar och sedan överstiger befolkningen på den kinesiska fastlandet.

Indiens befolkning förväntas fortsätta att växa i flera årtionden. Samtidigt nådde Kinas befolkning nyligen sin maximala storlek och har visat en nedgång sedan 2022. Enligt prognoser kommer antalet människor i Kina att fortsätta att minska och kan falla under 1 miljard före slutet av århundradet. (Källa: UN DESA Policy Brief No. 153)

Världen år 2100

Världens befolkning beräknas nå 8,5 miljarder år 2030 och fortsätta öka till 9,7 miljarder år 2050 och 10,4 miljarder år 2100. Som med alla typer av prognoser finns det en osäkerhetsgrad kring dessa senaste befolkningsprognoser. Dessa siffror är baserade på det medelvägda projiceringsvarianten, som antar en minskning av fertiliteten i länder där stora familjer fortfarande är vanliga, samt en svag ökning av fertiliteten i flera länder med färre än två barn per kvinna i genomsnitt. Överlevnadsmöjligheterna förväntas också förbättras i alla länder.

Afrika: Snabbast Växande Kontinent

Mer än hälften av den globala befolkningsökningen fram till 2050 förväntas ske i Afrika. Afrika har den högsta befolkningsökningstakten bland stora områden. Befolkningen i södra Sahara förväntas fördubblas fram till 2050. En snabb befolkningsökning i Afrika förväntas även om det sker en betydande minskning av fertilitetsnivåerna inom en snar framtid. Oavsett osäkerheten kring framtida trender i fertiliteten i Afrika, det stora antalet unga människor som för närvarande finns på kontinenten, som kommer att nå vuxen ålder under de kommande åren och få egna barn, säkerställer att regionen kommer att spela en central roll för att forma storleken och fördelningen av världens befolkning under de kommande årtiondena.

Krympande Befolkning i Europa

I skarp kontrast förväntas befolkningen i 61 länder eller områden i världen minska fram till 2050, varav 26 kan se en minskning på minst tio procent. Flera länder förväntas se sin befolkning minska med mer än 15 procent fram till 2050, inklusive Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Ungern, Japan, Lettland, Litauen, Republiken Moldavien, Rumänien, Serbien och Ukraina. Fertiliteten i alla europeiska länder ligger nu under den nivå som krävs för full ersättning av befolkningen på lång sikt (cirka 2,1 barn per kvinna), och i de flesta fall har fertiliteten varit under ersättningsnivån under flera årtionden.

Faktorer som Påverkar Befolkningsökningen

Fertilitetsnivåer

Den framtida befolkningsökningen beror starkt på vilken väg den framtida fertiliteten kommer att ta. Enligt Världens befolkningsutsikter (Revision 2022) förväntas den globala fertiliteten minska från 2,3 barn per kvinna år 2021 till 2,1 år 2050.

Ökad Livslängd

Överlag har betydande framsteg i livslängden uppnåtts de senaste åren. Globalt förväntas medellivslängden vid födseln stiga från 72,8 år år 2019 till 77,2 år år 2050. Även om betydande framsteg har gjorts för att minska skillnaderna i livslängd mellan länder, återstår stora klyftor. År 2021 är medellivslängden vid födseln i de minst utvecklade länderna 7 år lägre än det globala genomsnittet, främst på grund av ihållande höga nivåer av barn- och mödradödlighet, samt våld, konflikt och den fortsatta påverkan av HIV-epidemin.

Internationell Migration

Internationell migration utgör en mycket mindre del av förändringarna i befolkningen än födslar eller dödsfall. Men i vissa länder och områden är migrationens inverkan på befolkningsstorleken betydande, främst i länder som skickar eller tar emot stora antal ekonomiska migranter och de som påverkas av flyktingströmmar. Mellan 2010 och 2021 kommer sjutton länder eller områden att se en nettotillströmning av mer än en miljon migranter, medan tio länder kommer att se en nettoutströmning av liknande omfattning.

FN:s roll i Befolkningsfrågor

Förenta nationernas system har länge varit involverat i att adressera dessa komplexa och relaterade frågor – särskilt genom arbetet med FN:s befolkningsfond (UNFPA) och FN:s befolkningsdivision inom avdelningen för ekonomiska och sociala frågor.

FN:s Befolkningsdivision

FN:s befolkningsdivision inom avdelningen för ekonomiska och sociala frågor sammanställer information om frågor som internationell migration och utveckling, urbanisering, världens befolkningsutsikter och politik samt äktenskap och fertilitetsstatistik. Den stöder FN-organ som Kommissionen för befolkning och utveckling, och stöder genomförandet av programmet för handling antaget av den internationella konferensen om befolkning och utveckling (IPCD) 1994.

Befolkningsdivisionen förbereder de officiella befolkningsmässiga uppskattningarna och projiceringarna för alla länder och områden i världen, hjälper stater att bygga kapacitet för att formulera befolkningspolitik och förbättrar samordningen av relaterade FN-systemaktiviteter genom sin medverkan i kommittén för samordning av statistikaktiviteter.


FN:s Befolkningsfond

FN:s befolkningsfond (UNFPA) började sin verksamhet 1969 för att anta en ledande roll inom FN-systemet för att främja befolkningsprogram, baserat på individernas och parenas mänskliga rätt att fritt bestämma storleken på sina familjer. Vid den internationella konferensen om befolkning och utveckling (Kairo, 1994) utarbetades dess mandat i större detalj, för att lägga mer vikt vid köns- och mänskliga rättighetsdimensioner av befolkningsfrågor, och UNFPA fick ledande roll i att hjälpa länder att genomföra konferensens handlingsprogram.

UNFPA arbetar nu inom områdena sexuell och reproduktiv hälsa, mänskliga rättigheter och jämställdhet, befolkning och utveckling och har program för ungdomar.

När det gäller frågan om befolkning har Förenta nationerna hållit tre konferenser, två särskilda sessioner i generalförsamlingen och en toppmöte år 2019.

Världsbefolkningsdagen observeras årligen den 11 juli. Den markerar datumet 1987, när världens befolkning nådde 5 miljarder människor.

Rulla till toppen

Utforska

Snabba Länkar